Spolek ProAktivity

Stanovy Spolku ProAktivity

Čl. I Název a sídlo
 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem Spolku ProAktivity (dále ve stanovách užíváno označení pouze „spolek“).
 2. Název spolku: Spolek ProAktivity
 3. Sídlo spolku: Tovačov, Podzámčí č. 634, PSČ 751 01.
 4. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s stanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
Čl. II Hlavní činnosti a naplnění účelu spolku Hlavní cíl spolku:       Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem osob, jejichž cílem je vykonávání aktivit v oblasti sportu, aktivní i ozdravné rekreace a cestování, kultury, osvěty a výchovy, vzdělávací a poradenské činnosti. Dílčí cíle spolku:
 1. a)organizování jednorázových i opakujících se volnočasových aktivit, pořádání zájmových kroužků/skupin pro děti a mládež se zaměřením na sportovní aktivitu a pobyt v přírodě, na kreativní tvoření a vzdělávání předškolních dětí, mládeže i dospělých s důrazem na rodinu, zdravý životní styl, turistiku a cestování,
 1. b)mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti pro veřejnosti, tj. především pořádání letních a zimních dětských táborů a školení pro osoby činné na zotavovacích akcích jako dozor,
 2. c)provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav a výstav,
 3. d)aktivní způsob trávení volného času sportovní činností s aktivním poznáváním přírodních hodnot a jejich ochrany,
 1. e)vedení dětí a mládeže k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a rozvoji morálně-volních vlastností tak, aby se vyhýbala společensky nežádoucím jevům (drogové závislosti, alkoholismus, gamblerství, nemocnosti, obezitě, nezaměstnanosti, násilí, kriminalitě atp.), spolek pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbá o praktické uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky a etiky, zvláště pak vzájemné úcty, respektování důstojnosti a dodržování zásad fair play v tělesné výchově, sportu a dalších formách tělesné kultury a umožňuje širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
 1. f)ochrana přírody a krajiny, poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany životního prostředí,
 1. g)hájí zájmy členů a za tímto účelem spolupracuje s orgány obce, státem, s ostatními organizacemi, sportovními svazy (ČUS, TJ, ČASPV, Sokol, Junák aj.) i jednotlivci,
 1. h)sdílení společných zájmů s předmětem činnosti spolku.

Čl. III Členství ve Spolku
 1. Členem spolku se může stát každá osoba, která sdílí s ostatními členy stejný zájem. Členem se mohou stát fyzické osoby bez ohledu na věk, pohlaví, státní příslušnost, národnost nebo náboženské vyznání. Za nezletilé členy vykonávají členská práva a povinnosti jejich zákonní zástupci.
 1. Podmínkou pro vznik členství je podpis přihlášky člena osobou, která se hodlá stát členem spolku, případně jeho zákonným zástupcem, a schválení přihlášky výborem spolku. Členství vzniká ke dni podání přihlášky za člena.
 2. Členství nepřechází na právního nástupce člena. 
 3. Člen spolku má právo zejména:
 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit orgány spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
 • podílet se na praktické činnosti spolku jako dobrovolník nebo jako zaměstnanec spolku.
 1. Člen spolku je povinen zejména:
 • chovat se čestně a dodržovat stanovy, řídit se usneseními orgánů spolku,
 • aktivně se podílet na naplňování účelu spolku,
 • sdělovat statutárnímu orgánu nebo osobě k tomu určené změny údajů uvedených v přihlášce,
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 1. Členské příspěvky- o výši a četnosti členských příspěvků rozhoduje členská rada spolku jednou ročně. O zaplacených příspěvcích vede členská rada spolku evidenci v rámci účetní evidence. O zaplacení členského příspěvku se členovi nevydává potvrzení.
 2. Členové mohou poskytnout spolku nad rámec základního povinného členského příspěvku další členský příspěvek, kterým vypořádávají jeho ekonomickou ztrátu.
 3. Členové mohou poskytnout spolku nad rámec členského příspěvku i sponzorský dar, o jehož poskytnutí vydá předseda spolku na vyžádání člena potvrzení.
 4. Spolek vede neveřejný seznam svých členů.
Čl. IV Zánik členství Členství ve spolku zaniká na základě doručení písemného oznámení člena spolku statutárnímu orgánu o svém vystoupení ze spolku, úmrtím člena spolku, zrušením spolku, rozhodnutím statutárního orgánu spolku o vyloučení člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.   Čl. V Orgány Spolku             Orgány spolku jsou:
 • Členská rada, která je nejvyšším orgánem spolku a
 • předseda spolku
Čl. VI Rada a předseda spolku, jednání jménem spolku
 1. Členská rada  je čtyřčlenná a jejím funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu spolku.
 2. Členská rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje prostou většinou přítomných členů, kteří mají každý jeden hlas. Hlasuje se aklamací.
 1. Činnost rady spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 2. Práva a povinnosti členské rady:
  • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku
  • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a návrh cílů další činnosti
  • rozhoduje o vyloučení člena ze spolku
  • koordinuje činnost spolku
  • kontroluje chod a hospodaření spolku
  • hlasuje o vyloučení člena, který jedná v rozporu se stanovami spolku  a poškozuje jeho dobré jméno
  • rozhoduje o použití finančních prostředků na účtu spolku
 3. Předseda spolku  je statutárním orgánem spolku. Předseda spolku je oprávněn jednat a podepisovat jménem spolku všechny listiny a výstupy z právních jednání. Jménem spolku  mohou jednat také předsedou pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku  samostatně.
 4. Předseda spolku  dále:
 • činí jménem spolku právní úkony
 • řídí grantovou a PR činnost
 • připravuje podklady pro jednání členské rady

čl. VII Zásady hospodaření  Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace, účelové sbírky a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku (výnos z kulturních akcí a výtěžek z aktivit, které jsou v souladu s náplní a formami spolku). Jakékoliv činnosti uvedené v této větě mají charakter pouze vedlejší činnosti.
 1. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s jinou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Hospodaření spolku se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.
 3. Spolek účtuje dle pravidel účetnictví, určených pro subjekty, které nejsou založené za účelem vytváření zisku. Spolek pro svou činnost zřizuje účet u peněžního ústavu, k němuž mají dispoziční právo členové členské rady.
 4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku, a to zejména na zajištění:
 • administrativně – správní činnosti
 • služeb a prací, které jsou nutné pro činnost spolku, včetně zajištění vnitřní komunikace mezi jeho členy
 • podpoře provozu a aktivit spolku
Čl. VIII Zrušení spolku Spolek může být zrušen s likvidací na základě dobrovolného rozhodnutí nejvyššího orgánu nebo na základě rozhodnutí soudu a to na návrh osoby, která má na tom oprávněný zájem, nebo i bez návrhu v případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn, vyvíjí činnost zakázanou či vyvíjí činnost v rozporu s příslušným právním předpisem, nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo brání členům ze spolku vystoupit. Likvidace spolku probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy. Spolek může zaniknout bez likvidace, zrušuje-li se při přeměně. Přeměnou se rozumí fúze spolků, rozdělení spolku a změna právní formy. Při změně právní formy se spolek neruší ani nezaniká, pouze se mění právní poměry a právní postavení členů. O zrušení při přeměně rozhoduje nejvyšší orgán. Čl. IX Závěrečná ustanovení
 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy upravující činnost právnických osob a spolků.
 2. Změny a doplňky Stanov musí schválit členská rada. Statutární orgán spolku je povinen zajistit, aby aktuální znění stanov spolku bylo řádně a včas zapsáno v rejstříku spolků a uloženo v příslušné sbírce listin.
 3. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 1. 11. 2014. Účinnosti nabývají dnem 1. 1. 2015.
V Tovačově dne 1. 11. 2014 Za správnost: Mgr. Markéta Hajduková